NEODKLÁDEJTE řešení Vašeho DĚDICTVÍ za ŽIVOTA na dobu až bude pozdě a CELÁ rozhádaná rodina se z důvodu Vašeho NEŘEŠENÍ této situace do KONCE života ani NEPOZDRAVÍ. Pokud POTENCIÁLNÍ dědici jen ČEKAJÍ až tady NEBUDETE a Vy jim NIC nechcete z Vašeho majetku ZANECHAT, odkažte ČÁST nebo CELÝ Váš majetek POTŘEBNÝM na charitativní ÚČELY dle Vašeho výběru. KONTAKTUJTE nás ZDARMA pro zodpovězení Vašich OTÁZEK a možnosti NÁVRHU REALIZACE ON-LINE. Pro rychlé ODPOVĚDI použijte CHAT v pravo dole. ZEPTEJTE se ještě dnes ZDARMA.

Jak pořídit závěť v době koronavirové?

Když je ohroženo vaše zdraví a život, nemusí být závěť písemná. Stačí ústní. Její pořízení má ale svá pravidla. Jak na to a jaká je platnost takové závěti?
Obrázek článku
 

Nemusí to být jen náhlý kolaps organismu z důvodu infekce covidem nebo vážné zranění třeba při železničním neštěstí, abyste chtěli či potřebovali pořídit o svém majetku pro případ smrti. Jenže nemáte tužku, papír, zdravotní stav vám brání, abyste mohli psát – pořídili tedy testament vlastní rukou, natož abyste přivolali notáře. Jak tedy pořídit závěť v takové situaci? Ostatně třeba jste na rozdělení majetku pro případ své smrti mysleli, už máte závěť sepsánu, ale chcete navíc ocenit záchranáře, zdravotníka, který třeba i s nasazením vlastního života a zdraví bojuje právě o váš život a zdraví.

Kdy platí jen ústní závěť

Snad každý ví, že testament, ať už ho pro vás sepíše notář, nebo jej pořídíte vlastní rukou, musí být písemný. Ale víte, že někdy platí pouhá ústní závěť? Mimořádná ústní závěť je určena pro náhlé situace, když je zůstavitel ve zjevně bezprostředním ohrožení života.

Závěť vyžaduje písemnou formu, ledaže byla pořízena s úlevami (§ 1532 OZ) – a to je právě případ mimořádné závěti pořízené s úlevami, jíž se říká privilegovaná, kterou si nyní připomeneme. Oněmi úlevami při pořizování závěti se rozumí upuštění od obecných podmínek pro pořízení platné závěti, tedy možnost platně pořídit za benevolentnějších pravidel, které zákon jinak standardně požaduje. Především jde o to, že zákon slevuje z požadavku písemné formy závěti, nebo to, že jsou kladeny snížené požadavky na svědky ústně pořízené závěti.

 

Závěť musí být vždy písemná, ledaže je uzavřena ve výjimečných situacích za zvláštních podmínek. Může se stát, že na to, co se má stát s vaším majetkem po vaší smrti, pomyslíte až ve výjimečných životních situacích, kdy nejenže neseženete notáře, ale ani papír a pero, nebo na to není čas či listina vůbec nemusí situaci, ve které se nacházíte, vydržet. Nebo o tom, kdo získá váš majetek, přemýšlíte již dávno, ale nikdy jste se neodhodlali závěť pořídit a najednou nastala výjimečná situace, kterou nemusíte přežít a není čas nebo možnost sepsat závěť, nebo dokonce sehnat notáře. Za takových mimořádných okolností můžete pořídit závěť s úlevami, kdy nemusí obsahovat všechny náležitosti vyžadující se jinak při pořízení běžné závěti. Jak jsme naznačili, závěť může být jen ústní, když projevíte slovy svou vůli.

Občanský zákoník připouští 4 druhy (formy) privilegovaných závětí, a to

  • závěť pořízenou ústně před třemi současně přítomnými svědky dle ust. 1542 OZ,
  • závěť zaznamenanou starostou obce dle ust. § 1543 OZ,
  • závěť zaznamenanou velitelem námořního plavidla nebo letadla dle § 1544 OZ,
  • závěť pořízenou velitelem vojenské jednotky ČR dle § 1545 OZ.

Jelikož jsme si vybrali privilegované závěti pro dobu koronavirovou, vojenský testament, který se týká jen velmi úzké skupiny lidí, pomineme, a taktéž, byť by se při neomezení dopravy mohla týkat kohokoliv, i poslední vůli formulovanou například při pádu letadla či potápění lodi…

Privilegovanou závěť může pořídit ústně ten, kdo se pro nenadálou událost ocitne v patrném a bezprostředním ohrožení života (může tedy jít i o náhlé a vážné zhoršení zdravotního stavu z důvodu nákazy koronavirem). Učiní tak ústně před třemi současně přítomnými svědky. Stejné právo má i ten, kdo se ocitne v místě, kde je běžný společenský styk ochromen následkem mimořádné události. Mimořádnou událostí, ve které můžou nastat podmínky pro pořízení privilegované závěti, je např. povodeň, důlní závaly, epidemie (pandemie), ekologické a dopravní havárie atp.

Svědci ústní závěti mohou, ale nemusejí vyhotovit záznam o poslední vůli zůstavitele (toho, kdo učinil ústní závěť). Pokud tak neučiní, budou svědci následně, protože neexistuje žádná listina, vyslechnuti notářem vystupujícím v roli soudního komisaře v rámci dědického řízení. Ten pak o zjištěních z jejich výslechu vyhotoví protokol dle ust. § 145 zákona o zvláštních řízeních soudních.

Závěť před starostou obce, na jejímž území se zůstavitel nalézá, lze pořídit za přítomnosti starosty (nebo osoby podle zákona vykonávající jeho kompetence) a dvou svědků v případě důvodné obavy, že by zůstavitel zemřel dříve, než by mohl pořídit závěť ve formě veřejné listiny. Toho může využít někdo žijící třeba v obci v pohraničí, na horách, kde je blízko do města k notáři, ale má to smysl jen tehdy, pokud by potřeboval složitější závěť ve formě notářského zápisu.

Pro běžného občana nemá taková úleva smysl. Mnohem rychlejší bude pero a papír, tedy sepsání běžné vlastnoruční závěti. Ale je pravda, že platnost takové závěti se neposuzuje podle toho, zda bylo možno vyhotovit vlastnoruční závěť, ale zda bylo možno pořídit si závěť u notáře, a to je složitější. Může to být i v době, kdy došlo k omezení dopravy nebo služeb v rámci vládních opatření proti nebezpečí šíření nákazy COVID-19, v době izolace, karantény atp.

Pokud přežijete, po čase se závěť ruší

Platnost závětí pořízených s úlevami je ovšem časově omezena. Privilegovaná závěť pozbývá platnosti uplynutím dvou týdnů a ostatní výše uvedené závěti uplynutím tří měsíců ode dne pořízení. Tyto doby běží od okamžiku, kdy zůstavitel může pořídit závěť ve formě veřejné listiny.

Nezapomeňte tedy, že i krizovou situaci můžete přežít. Přežijete neštěstí, uzdravíte se z vážné nemoci. Závěti pořízené ve zjednodušené formě proto neplatí věčně. Podle ust. § 1549 OZ, je-li zůstavitel naživu, pozbývá platnosti závěť pořízená podle § 1542 (tedy závěť pořízená v bezprostředním ohrožení života před 3 současně přítomnými svědky) uplynutím dvou týdnů a závěti pořízené podle § 1543 OZ (před starostou a 2 svědky), uplynutím tří měsíců ode dne pořízení.