NEODKLÁDEJTE řešení Vašeho DĚDICTVÍ za ŽIVOTA na dobu až bude pozdě a CELÁ rozhádaná rodina se z důvodu Vašeho NEŘEŠENÍ této situace do KONCE života ani NEPOZDRAVÍ. Pokud POTENCIÁLNÍ dědici jen ČEKAJÍ až tady NEBUDETE a Vy jim NIC nechcete z Vašeho majetku ZANECHAT, odkažte ČÁST nebo CELÝ Váš majetek POTŘEBNÝM na charitativní ÚČELY dle Vašeho výběru. KONTAKTUJTE nás ZDARMA pro zodpovězení Vašich OTÁZEK a možnosti NÁVRHU REALIZACE ON-LINE. Pro rychlé ODPOVĚDI použijte CHAT v pravo dole. ZEPTEJTE se ještě dnes ZDARMA.

Po dvou letech se opět změnily notářské poplatky. Od 1. ledna 2023 zaplatíte zase více.

 Zvýšení dědických poplatků a jiná zvýšení v oblasti dalších notářských poplatků přináší vyhláška č. 460/2022 Sb., kterou se s účinností od 1. ledna 2023 mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 196/2001 Sb., o odměnách a náhradách notářů, správců pozůstalosti. Obecně se jí říká notářský tarif.

 Notářské poplatky za vyřízení dědictví se přitom zvyšovaly poměrně nedávno, před dvěma lety, 1. ledna 2021.

Odměnu, náhradu hotových výdajů a náhradu za daň z přidané hodnoty jsou v řízení o pozůstalosti, tedy v dědickém řízení, povinni notáři zaplatit zejména:

 • jediný dědic, který nabývá dědictví, jež není předlužené,
 • více dědiců, kteří nabývají dědictví, jež není předlužené, a to podle poměru svých dědických podílů nebo podle poměru majetku nabytého při rozdělení pozůstalosti, nebo také stát. Nedědí-li totiž žádný dědic ani podle zákonné dědické posloupnosti, ani ze závěti, připadá dědictví státu.
Žádný nebo nepatrný majetek? Zůstává poplatek 1000 Kč

 Odměna notáře, který byl soudem pověřen, aby jako soudní komisař vyřídil dědické řízení, za jeho úkony provedené v řízení o pozůstalosti, které bylo zastaveno, zůstává ve výši 1000 Kč. Dědické řízení se zastavuje, nezanechal-li zůstavitel, tedy ten, kdo zemřel a po němž se má nebo mohlo by se dědit, žádný majetek patřící do pozůstalosti.Dále je to v situaci, zanechal-li zůstavitel majetek bez hodnoty nebo jen majetek nepatrné hodnoty a nenabývají jej jiné osoby. Pak soud vydá zůstavitelův majetek tomu, kdo se postaral o pohřeb, jestliže s nabytím tohoto majetku vyslovil souhlas, a současně řízení zastaví.

Zvyšují se poplatky za vyřízení hodnotnějších pozůstalostí

 Pokud notář jako soudní komisař vyřizuje dědictví, odvíjí se jeho odměna od hodnoty aktiv pozůstalosti. Jestliže notář jako soudní komisař vyřizuje dědictví, neznamená to, že řeší soudní spor mezi dědici, pokud se třeba někdo domáhá zneplatnění závěti nebo listiny o vydědění, to vůbec ne.V takovém případě účastníci řízení platí svému právnímu zástupci, advokátovi nebo notáři, podle pravidel advokátního tarifu. Notář jako soudní komisař v jednoduchých případech v podstatě jen prověří, zda existuje závěť, nebo ne, a pozve k jednání dědice. A potom podle poslední vůle zůstavitele nebo podle pravidel zákona či obojího potvrdí nabytí dědictví dědicům.Když bych chtěl hodně zjednodušit a až ponížit notářskou práci, mohl bych říci, že notář vlastně jen dědicům vystaví papír potvrzující nabytí dědictví.

 V případě, že dojde ke sporu o dědictví, notář spor neřeší, nýbrž ten z účastníků dědického řízení, jehož právo na dědictví se jeví tzv. nejslabší, je odkázán na to, aby své právo uplatnil u soudu žalobou. Tedy aby zažaloval jiné účastníky řízení a vedl s nimi spor. A teprve pak, podá-li onen účastník řízení žalobu k soudu do dvou měsíců, soud řeší spor o dědictví tak, jako řeší jiné spory.

 Odměnu notáři za projednání dědictví hradí dědici, jak už jsme uvedli, a to podle poměru svých dědických podílů nebo podle poměru majetku nabytého při rozdělení pozůstalosti.

Odměna notáře za projednání dědictví se určí podle hodnoty dědictví a činí:

 • z prvních 500 000 Kč jeho hodnoty: 2,0 %,
 • z přebývající částky až do 1 000 000 Kč: 0,9 %,
 • z přebývající částky až do 3 000 000 Kč: 0,5 %,
 • z přebývající částky až do 20 000 000 Kč: 0,1 %,
 • přičemž nejnižší odměna činí aspoň 2000 Kč.

Příklad: Jestliže tedy jde o dědictví v hodnotě např. 10 000 000 Kč, odměna se spočítá jako:

 • 2 % z 500 000 Kč + 0,9 % z dalších 500 000 Kč + 0,5 % z 2 000 000 Kč a 0,1 % z 7000 000 Kč, 
 • což činí 10 000 Kč + 4500 Kč + 10 000 Kč + 7000 Kč = 31 500 Kč.
 • K tomu je ale třeba připočítat DPH, takže z dědictví si ukrojí nejen notář, ale i stát, a to 6615 Kč.
 • Celkově se za vyřízení dědictví v hodnotě 10 000 000 Kč platí 38 115 Kč.

 Z částky nad 20 000 000 Kč už se odměna notáři neplatí. To se však právě mění od 1. ledna 2023, nově se bude platit 0,1 % z přebývající částky hodnoty dědictví až do 30 000 000 Kč (a ne jen do 20 000 000 Kč jako dosud) a nadto se zavádí nové pásmo hodnoty dědictví, a to až do 100 000 000 Kč, z něhož se platí 0,05 %. Dědická řízení započatá před 1. lednem 2023 budou dokončena ještě za původní ceny.

Za veřejné otevření a čtení závěti se připlácí 500 Kč

 Odměna za zjištění stavu a obsahu listiny o pořízení pro případ smrti, o prohlášení o vydědění, o smlouvě o zřeknutí se dědického práva nebo o zrušení těchto právních jednání, o povolání vykonavatele závěti, o povolání správce pozůstalosti, nebo o jiných právních jednáních, která mají význam pro nabytí pozůstalosti, je už obsažena v uvedené odměně notáře jako soudního komisaře za vyřízení dědictví. Extra se tedy neplatí.

Ovšem provádí-li notář zjištění stavu a obsahu listiny veřejně, náleží za takové zjištění notáři, který je soudním komisařem, navíc odměna ve výši 500 Kč. Tato cena se nezvyšuje.

O pětistovku více za soupis pozůstalosti

 Je-li nařízen soupis pozůstalosti, náleží notáři také (vedle výše uvedené odměny) odměna za provedení soupisu nebo jeho části prováděného na místě samém, která činí nově 1500 Kč (dosud 1000 Kč) za každou započatou hodinu po dobu, po kterou se soupis na místě samém prováděl.

Musíte nahradit DPH a hotové výdaje notáře

 Kromě své odměny a náhrady DPH má notář nárok na náhradu hotových výdajů účelně vynaložených v souvislosti s prováděním svých úkonů. Nově má notář v souvislosti s prováděním úkonů nárok na paušální náhradu nákladů vynaložených na úhradu telekomunikačních služeb, opisy a fotokopie ve výši 300 Kč a nárok na náhradu jiných hotových výdajů účelně vynaložených v souvislosti s prováděním úkonů.

 Jinými hotovými výdaji jsou zejména soudní a jiné poplatky, poštovné, cestovní výdaje, znalecké posudky a odborná vyjádření, překlady a náhrady nákladů na vložení či získání dat z centrálních informačních systémů. Není-li řízení zastaveno, bude dále nově notáři vedle uvedené náhrady hotových výdajů náležet také paušální náhrada nákladů spojených s prováděním úkonů po skončení řízení o pozůstalosti ve výši 300 Kč, které mu rovněž zaplatíte.

Když na dědice teprve myslíte a chcete závěť nebo vydědění u notáře

 Nezvyšují se jen poplatky za vyřízení dědictví, ale i za sepsání některých úkonů v oblasti dědického práva. Za sepsání notářského zápisu o závěti, dovětku, povolání správce pozůstalosti nebo o prohlášení o vydědění se dosud platilo 1500 Kč, nově to budou 2000 Kč. K tomu se ale ještě platí 500 Kč za vydání notářského zápisu o závěti či dovětku. Cena ze sepsání odvolání těchto právních jednání, pokud si svou vůli rozmyslíte, zůstává na hodnotě 500 Kč.